مجتمع مسکونی مریم

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۲۴ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی پدر ۱ و ۲

آدرس پروژه : تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی ، خیابان زینلی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۲ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۳ طبقه تعداد کل واحد: ۲۴ واحد تعداد…

مجتمع مسکونی نور

آدرس پروژه : تهران ، شهرزیبا ، خیابان پردیس   مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۲۴ واحد تعداد واحد در طبقه:…