مجتمع مسکونی نیکا

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی تینا

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی سارا

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد…