مجتمع مسکونی مولانا

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، بلوار تعاون مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴…

مجتمع مسکونی خیام

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، بلوار تعاون مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴…

مجتمع مسکونی حافظ

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، بلوار تعاون مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴…