مجتمع مسکونی خلیج فارس

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان مرادی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۸ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۵ طبقه تعداد کل واحد: ۲۱۸ واحد تعداد واحد در طبقه: ۶ واحد…

مجتمع مسکونی جاوید

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۲ واحد تعداد واحد در طبقه: ۳…