مجتمع مسکونی معصومه

آدرس پروژه: تهران ، کوچه پردیس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد های پروژه: ۵۲ واحد تعداد واحد در طبقه: ۶ واحد…

مجتمع مسکونی محمد

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴…

مجتمع مسکونی نفیس

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان مرادی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۷ واحد تعداد واحد در طبقه: ۲…

مجتمع مسکونی امام رضا ۱ و ۲

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خ مرادی ، خ رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۲ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۶ طبقه تعداد کل واحد: ۴۸ واحد تعداد واحد در…