مجتمع مسکونی بنفشه

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان اسلامی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۵ طبقه تعداد کل واحد: ۲۰ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴ واحد…

مجتمع مسکونی سعدی

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، به طرف شهرام ، کوچه آزادی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۶ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶۰ واحد تعداد…

مجتمع مسکونی گل

آدرس پروژه: تهران ، ابتدای بلوار کوهسار مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۵ طبقه تعداد کل واحد: ۲۰ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴ واحد تعداد…