مجتمع مسکونی شهریار

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۵ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۵ طبقه تعداد کل واحد: ۱۰۰ واحد تعداد واحد در…

مجتمع مسکونی امیرعلی

آدرس پروژه: تهران ، شهران ، کوچه مطهری مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۶ طبقه تعداد کل واحد: ۱۲ واحد تعداد واحد در طبقه: ۲ واحد…

مجتمع مسکونی سهند ۱

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶ واحد تعداد واحد در…